Liquefied Petroleum Gas
液化石油氣
  • 液化石油氣項目分佈地區
  • 液化石油氣倉儲
  • 液化石油氣碼頭
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Liaoning
  • Heilongjiang
  • Jiangsu
  • Zhejiang
  • Anhui
  • Fujian
  • 12
  • Shandong
  • 14
  • Hubei
  • Hunan
  • Guangdong
  • Guangxi
  • 19
  • Shaanxi
  • Gansu
  • 22
  • 23
  • Guizhou
  • Yunnan
  • Inner Mongolia
    • Liaoning
      Liaoning

      Liaoning

      Province                  Liaoning           Business               LPG retail

                                                                            

                                                                                

                                                                                

    • Heilongjiang
      Heilongjiang

      Heilongjiang

      Province           Heilongjiang            Business           LPG retail

                                                                         

                                                                                

                                                                                

    • Jiangsu
      Jiangsu

      Jiangsu

      Province              Jiangsu           Business  LPG terminal

                                                                         LPG wholesale

                                                                         LPG retail

                                                                         LPG storage facility

    • Zhejiang
      Zhejiang

      Zhejiang

      Province                 Zhejiang         Business  LPG terminal

                                                                            LPG wholesale

                                                                            LPG retail

                                                                            LPG storage facility

    • Anhui
      Anhui

      Anhui

      Province                       Anhui               Business        LPG retail

                                                                            

                                                                                

                                                                                

    • Fujian
      Fujian

      Fujian

      Province                Fujian            Business    LPG terminal

                                                                           LPG wholesale

                                                                           LPG retail

                                                                           LPG storage facility

    • Shandong
      Shandong

      Shandong

      Province                Shandong            Business             LPG retail

                                                                            

                                                                                

                                                                                

    • Hubei
      Hubei

      Hubei

      Province                Hubei        Business        LPG retail

                                                                            LPG storage facility

                                                                                

                                                                                

    • Hunan
      Hunan

      Hunan

      Province                Hunan           Business   LPG retail

                                                                          LPG storage facility

                                                                                

                                                                                

    • Guangdong
      Guangdong

      Guangdong

      Province          Guangdong         Business    LPG terminal

                                                                            LPG wholesale

                                                                            LPG retail

                                                                            LPG storage facility

    • Guangxi
      Guangxi

      Guangxi

      Province             Guangxi          Business  LPG terminal

                                                                        LPG wholesale

                                                                        LPG retail

                                                                       LPG storage facility

    • Shaanxi
      Shaanxi

      Shaanxi

      Province                    Shaanxi          Business                        LPG retail

                                                                            

                                                                                

                                                                                

    • Gansu
      Gansu

      Gansu

      Province                       Gansu           Business               LPG retail

                                                                            

                                                                                

                                                                                

    • Guizhou
      Guizhou

      Guizhou

      Province             Guizhou            Business    LPG retail

                                                                            LPG storage facility

                                                                                

                                                                                

    • Yunnan
      Yunnan

      Yunnan

      Province            Yunnan                   Business          LPG retail

                                                                                       LPG storage facility                                            

    • Inner Mongolia
      Inner Mongolia

      Inner Mongolia

      Province       Inner Mongolia         Business              LPG retail

                                                                           

                                                                                

                                                                                

    x
    类别说明