Liquefied Petroleum Gas
液化石油氣
 • 液化石油氣項目分佈地區
 • 液化石油氣倉儲
 • 液化石油氣碼頭
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Liaoning
 • Heilongjiang
 • Jiangsu
 • Zhejiang
 • Anhui
 • Fujian
 • 12
 • Shandong
 • 14
 • Hubei
 • Hunan
 • Guangdong
 • Guangxi
 • 19
 • Shaanxi
 • Gansu
 • 22
 • 23
 • Guizhou
 • Yunnan
 • Inner Mongolia
  • Liaoning
   Liaoning

   Liaoning

   Province                  Liaoning           Business               LPG retail

                                                                         

                                                                             

                                                                             

  • Heilongjiang
   Heilongjiang

   Heilongjiang

   Province           Heilongjiang            Business           LPG retail

                                                                      

                                                                             

                                                                             

  • Jiangsu
   Jiangsu

   Jiangsu

   Province              Jiangsu           Business  LPG terminal

                                                                      LPG wholesale

                                                                      LPG retail

                                                                      LPG storage facility

  • Zhejiang
   Zhejiang

   Zhejiang

   Province                 Zhejiang         Business  LPG terminal

                                                                         LPG wholesale

                                                                         LPG retail

                                                                         LPG storage facility

  • Anhui
   Anhui

   Anhui

   Province                       Anhui               Business        LPG retail

                                                                         

                                                                             

                                                                             

  • Fujian
   Fujian

   Fujian

   Province                Fujian            Business    LPG terminal

                                                                        LPG wholesale

                                                                        LPG retail

                                                                        LPG storage facility

  • Shandong
   Shandong

   Shandong

   Province                Shandong            Business             LPG retail

                                                                         

                                                                             

                                                                             

  • Hubei
   Hubei

   Hubei

   Province                Hubei        Business        LPG retail

                                                                         LPG storage facility

                                                                             

                                                                             

  • Hunan
   Hunan

   Hunan

   Province                Hunan           Business   LPG retail

                                                                       LPG storage facility

                                                                             

                                                                             

  • Guangdong
   Guangdong

   Guangdong

   Province          Guangdong         Business    LPG terminal

                                                                         LPG wholesale

                                                                         LPG retail

                                                                         LPG storage facility

  • Guangxi
   Guangxi

   Guangxi

   Province             Guangxi          Business  LPG terminal

                                                                     LPG wholesale

                                                                     LPG retail

                                                                    LPG storage facility

  • Shaanxi
   Shaanxi

   Shaanxi

   Province                    Shaanxi          Business                        LPG retail

                                                                         

                                                                             

                                                                             

  • Gansu
   Gansu

   Gansu

   Province                       Gansu           Business               LPG retail

                                                                         

                                                                             

                                                                             

  • Guizhou
   Guizhou

   Guizhou

   Province             Guizhou            Business    LPG retail

                                                                         LPG storage facility

                                                                             

                                                                             

  • Yunnan
   Yunnan

   Yunnan

   Province            Yunnan                   Business          LPG retail

                                                                                    LPG storage facility                                            

  • Inner Mongolia
   Inner Mongolia

   Inner Mongolia

   Province       Inner Mongolia         Business              LPG retail

                                                                        

                                                                             

                                                                             

  x
  类别说明